Technical Support - Doradcy Inwestycji Budowlanych
Witamy, dzisiaj jest sobota, 2 lipca 2022 roku.

Technical Support - Oferta

1. Zarządzanie kosztami inwestycji.

a) Faza wykonywania dokumentacji projektowej.

 • Przygotowanie wstępnego budżetu inwestycji na podstawie koncepcji projektowej,
 • Monitorowanie poszczególnych faz projektu i stosowanych rozwiązań projektowych w celu optymalizacji kosztów,
 • Analiza kosztów realizacji inwestycji w zależności od przyjętych przez projektantów rozwiązań projektowych,
 • Monitoring kompletności i szczegółowości dokumentacji projektowej pod kątem przygotowania materiałów przetargowych,
 • Przygotowanie prognozowanych harmonogramów przepływów gotówki,

b) Faza przetargu na wybór wykonawcy inwestycji

 • Przeprowadzenie procesu prekwalifikacji firm wykonawczych pod kątem możliwości realizacyjnych danej inwestycji,
 • Przygotowanie i skompletowanie dokumentacji przetargowej do celów przetargu,
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej,
 • Koordynacja i wyjaśnianie zapytań przetargowych,
 • Szczegółowa analiza ofert oferentów,
 • Przygotowanie raportów dotyczących otrzymanych ofert,
 • Przeprowadzenie negocjacji z oferentami w celu otrzymania optymalnej oferty,
 • Rekomendacja wybory wykonawcy,
 • Przygotowanie dokumentacji kontraktowej na bazie wytycznych inwestora,
 • Przygotowanie harmonogramów przepływów gotówki,

c) Faza realizacji inwestycji

 • Przygotowanie płatności częściowych (miesięcznych) dla wykonawcy,
 • Kontrola płatności dla podwykonawców,
 • Doradztwo w zakresie wprowadzanych zmian projektowych i ich konsekwencji finansowych,
 • Analiza kosztowa zmian technicznych wprowadzanych przez wykonawcę,
 • Sukcesywna analiza przewidywanych kosztów końcowych uwzględniających wprowadzone zmiany podczas realizacji inwestycji,
 • Przygotowanie miesięcznych raportów finansowych dla inwestora,
 • Uzgodnienie i negocjacje rozliczenia końcowego z wykonawcą,
 • Przygotowanie końcowego raportu finansowego inwestycji,
2. Zarządzanie inwestycją.
 • Monitorowanie poszczególnych faz projektu i stosowanych rozwiązań projektowych,
 • Opiniowanie wykonanego przez projektantów projektu budowlanego, przetargowego i wykonawczego,
 • Doradztwo w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Przeprowadzenie procesu prekwalifikacji firm wykonawczych pod kątem możliwości realizacyjnych danej inwestycji,
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji,
 • Opiniowanie przedstawionych przez wykonawców harmonogramów robót,
 • Rekomendacja wykonawcy inwestycji,
 • Przygotowanie dokumentacji kontraktowej na bazie wytycznych inwestora,
 • Opiniowanie uwag wykonawców do propozycji kontraktu,
 • Koordynacja zespołu realizującego inwestycję,
 • Selekcja i wybór inspektorów nadzoru do nadzorowania budowy,
 • Sukcesywna kontrola postępu robót w zgodności z zapisami kontraktu,
 • Bieżąca aktualizacja harmonogramu i postępu robót,
 • Przewidywanie i informowanie inwestora o możliwości wystąpienia potencjalnego ryzyka,
 • Organizacja i prowadzenie spotkań koordynacyjnych na budowie z udziałem inwestora, projektantów, wykonawcy, inspektorów nadzoru i zarządzającego inwestycją,
 • Sporządzanie protokołów ze spotkań koordynacyjnych,
 • Sprawowanie ciągłego nadzoru nad wykonaniem prac przez wykonawcę i sprawdzanie ich zgodności z projektem realizacyjnym,
 • Przygotowanie raportów okresowych dotyczących postępu wykonanych robót i przebiegu inwestycji,
 • Nadzór nad prawidłową realizacją zmian wprowadzonych przez inwestora podczas realizacji robót,
 • Prowadzenie odpowiedniej korespondencji z urzędami państwowymi i gestorami mediów w celu prawidłowego i zgodnego z prawem przebiegu inwestycji,
 • Organizacja procesów odbiorowych inwestycji od wykonawcy,
 • Koordynacja procesów odbiorowych inwestycji przez właściwe urzędy,
 • Wsparcie w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji,
 • Przygotowanie raportu końcowego,
 • Asysta w przekazaniu inwestycji ewentualnemu właścicielowi lub najemcy,
3. Usługi inspektorów nadzoru.
 • Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego w poszczególnych branżach,
 • Sprawdzanie i potwierdzenie zgodności wykonywanych przez wykonawcę prac z wymogami prawa budowlanego oraz odpowiednimi warunkami technicznymi,
 • Opiniowanie propozycji zmian materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych,
 • Analiza i opiniowanie projektów zamiennych pod względem technicznym,
 • Kontrola i weryfikacja postępu prac wykonywanych przez wykonawcę,
 • Kontrola i weryfikacja jakości prac wykonywanych przez wykonawcę,
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na terenie inwestycji,
 • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu od wykonawcy,
 • Udział w odbiorach technicznych przeprowadzanych przez odpowiednie instytucje państwowe,
4. Oferta dla projektantów
 • Analiza kosztów realizacji inwestycji w zależności od przyjętych przez projektantów rozwiązań projektowych,
 • Monitorowanie poszczególnych faz projektu i stosowanych rozwiązań projektowych w celu optymalizacji kosztów,